Legea pescuitului s-a modificat

Legea pescuitului s-a modificat

Legea pescuitului s-a modificat.  Printr-un proiect de lege ce a trecut de votul Parlamentului s-a  modificat legislația privind pescuitul, fie el recreativ sau comercial, astfel încât să se reducă braconajul piscicol, fenomen cu amploare mare în țara noastră. Una dintre măsurile conținute de viitoarea lege a pescuitului, prin care este vizată reducerea braconajului, este sancționarea mai drastică a celor care îi vor încălca regulile, unele dintre amenzile propuse ajungând până la 10.000 de lei.

Prin proiectul viitoarei legi a pescuitului, ce a primit votul decisiv din Parlament, cel al Camerei Deputaților, se urmărește, de fapt, înăsprirea sancțiunilor din domeniu, astfel încât nivelul braconajului piscicol să se reducă.

Ca și în prezent, nerespectarea, de către persoanele fizice ori juridice, a legislației privind pescuitul va atrage, după caz, răspunderea administrativă, civilă, penală sau contravențională.

În cazul contravențiilor, amenzile ce vor putea fi aplicate se vor majora. De exemplu, încălcarea condițiilor prevăzute în permis va putea fi sancționată cu amendă de 1.500 de lei.

Amenzile actuale pentru această abatere, stabilite de OUG 23/2008, sunt cuprinse între 300 și 600 de lei. În plus, potrivit viitoarei legi a pescuitului, se va putea sancționa la fel și refuzul de a prezenta permisul de pescuit.

Tot amenzi de 1.500 de lei se vor putea aplica și în cazul:

 • pescuitul recreativ de către persoane care nu dețin sau nu au asupra lor permisul de pescuit recreativ, sau după caz elementele de identificare, în format letric sau electronic, din care să rezulte legalitatea acțiunii;
 • reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ a mai mult de 10 exemplare/ zi din speciile de păstrăv în apele de munte cu salmonide sau a mai mult de cinci kg de peşte/ zi în apele din zona colinară și de șes, pe tot cursul Dunării și pe brațele sale, în Delta Dunării și în apele maritime, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte cinci kg;
 • pescuitul recreativ în apele din zona colinară și de șes, pe tot cursul Dunării și pe brațele sale cu mai mult de trei undițe și/ sau patru lansete cu câte două cârlige pe fiecare.
Cu până la 4.000 de lei vor putea fi sancționate :
 • prinderea salmonidelor cu mâna, cu unelte de pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit confecţionate artizanal;
 • pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;
 • pescuitul cu mai mult de trei muşte artificiale în apele de munte cu salmonide;
 • mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare cu semnificaţie piscicolă;
 • pescuitul recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj;
 • încălcarea condiţiilor prevăzute în licenţa sau autorizaţia de pescuit comercial;
 • nerespectarea prevederilor legale privind etichetarea peştelui şi produselor obținute din pescuit de la debarcare până la comercializare inclusiv;
 • neîncadrarea în marja de toleranţă prevazută în legislația Uniunii Europene, permisă în estimările înregistrate în jurnalul de pescuit la Marea Neagră cu privire la cantitatea în kg de pește păstrată la bord;
 • nerespectarea păstrării curățeniei și necolectarea în saci menajeri a deșeurilor existente în zona de pescuit/ habitatele acvatice naturale, de către pescarii recreativi;
 • obstrucționarea practicării pescuitului recreativ pe o distanță minimă de 20 metri de la mal, de către concesionarul dreptului de pescuit comercial, în toate habitatele acvatice naturale, în conformitate cu prevederile prezentei legi, inclusiv pe zonele concesionate pentru exercitarea pescuitului în scop comercial.
Majoritatea abaterilor din lista de mai sus sunt sancționate acum cu amenzi cuprinse între 600 și 1.000 lei și cu reținerea și suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizației.

Cele mai mari amenzi cuprinse în proiect, de până la 10.000 de lei (plus reţinerea şi suspendarea pe o durată de 120 de zile a permisului), se vor da pentru:

 • obstrucţionarea de către deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor limitrofe a accesului liber la pescuit pe toată zona de pescuit atribuită, a aplicării măsurilor de protecţie, pază şi control a resursei acvatice vii precum şi a amplasării marcajelor şi a semnelor indicatoare ale administratorului resurselor acvatice vii;
 • deţinerea, transportul sau comercializarea resurselor acvatice vii sub dimensiunile minime legale admise provenite din pescuitul comercial;
 • comercializarea capturilor provenite din pescuitul recreativ sau în scop ştiinţific;
 • distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru peşti, a topliţelor şi a cascadelor podite, dacă fapta nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
 • neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peştilor în sistemele de alimentare cu apă, irigaţii, precum şi în instalaţiile hidroenergetice, dacă fapta nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
 • neasigurarea debitului de apă necesar în vederea dezvoltării normale a resursei acvatice vii în aval de o lucrare de barare;
 • circulaţia autovehiculelor de orice tip şi transportul cu orice mijloace al buştenilor prin albia minoră a râurilor şi pâraielor din zona de munte;
 • pescuitul recreativ în habitatele acvatice naturale, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție și în zonele de protecție;
 • părăsirea portului de către o navă/ ambarcaţiune cu sistemele de monitorizare automată nefuncţionale sau oprite.
Pe lângă amenzi, cei ce vor încălca viitoarea lege a pescuitului vor putea primi și pedepse cu închisoarea. Mai exact, închisoarea de până la cinci ani şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între doi şi patru ani se vor putea aplica pentru:
 • pescuitul comercial al resurselor acvatice vii, fără autorizaţie și licenţă;
 • pescuitul prin orice metode al reproducătorilor în perioada de prohibiție, precum şi distrugerea icrelor embrionate de pește în zonele de reproducere naturală;
 • reducerea debitului şi a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;
 • deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor şi a gârlelor de legătură cu lacurile, bălţile ori cu terenurile inundabile;
 • comercializarea fără documentele de proveniență a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice obţinute din pescuit ori a produselor din peşte. Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, jurnal de pescuit la Marea Neagră, declarație de descărcare/ debarcare, notă de vânzare, notă de transport, factură fiscală, bon fiscal, aviz de însoţire a mărfii, documente vamale, proces – verbal de confiscare;
 • pescuitul cu japca, cu ostia, cu suliţa, ţepoaica sau cu orice alte unelte sau scule neautorizate, prin greblare sau harponare;
 • deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a setcilor, năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;
 • reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează existenţa resurselor acvatice vii din habitatele acvatice naturale;
 • neluarea măsurilor pentru curăţarea zonelor de pescuit şi pentru protejarea şi salvarea resurselor acvatice vii la construcţia sau golirea lacurilor de acumulare;
 • neexecutarea lucrărilor pentru protecţia şi refacerea habitatelor naturale ale peştilor şi ale celorlalte vieţuitoare acvatice vii;
 • contrafacerea documentelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau utilizarea unor documente false sau nevalabile;
 • disimularea, alterarea sau suprimarea elementelor doveditoare care prezintă interes într-o anchetă;
 • transbordarea către nave de pescuit ca fiind implicate în activităti de pescuit INN în sensul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008, în special cele incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii Europene sau pe lista de nave de pescuit INN a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, precum și participarea la operațiuni comune de pescuit cu respectivele nave sau sprijinirea ori realimentarea acestora;
 • utilizarea unei nave de pescuit fără naționalitate, care este o navă apatridă în conformitate cu dreptul internațional;
 • utilizarea unei nave/ ambarcaţiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripţionată cu marcaj exterior corespunzător licenţei de pescuit sau inscripţionată cu date false.
Apoi, pedepse cu închisoarea de la trei ani la cinci ani şi interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între trei şi cinci ani se vor da, printre altele, pentru pescuitul electric, deținerea aparatelor și dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, folosirea armelor de foc în scopul omorârii peștilor sau altor viețuitoare acvatice, pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine ori pescuitul, deţinerea, transportul, comercializarea sau omorârea lostriţei.

Lasă un răspuns