Secretarul General al comunei Bozovici sancționat disciplinar pentru abateri repetate!

Secretarul General al comunei Bozovici sancționat disciplinar pentru abateri repetate!

   În urma constatării repetate a abaterilor disciplinare ale  secretarului  general al comunei Bozovici, dl. Ion Jurchescu,  Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ a depus o sesizare, pe care prefectul Cristian Gâfu a înaintat-o spre soluţionare Comisiei de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale.

Astfel, domnul Ion Jurchescu a fost acuzat  de numeroase deficienţe în redactarea, întocmirea și comunicarea actelor administrative emise sau adoptate la nivelul comunei Bozovici, secretarul general al comunei necomunicând actele către Instituția Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate. Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, Serviciul Verificarea Legalităţii  Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ a considerat că secretarul general al comunei Bozovici, Ion Jurchescu nu își îndeplinește atribuțiile de serviciu, procedând în mod continuu și repetat la încălcarea acestora, ignorând în mod vădit, de fiecare dată, atenționările atât scrise cât și verbale.

Analizând motivele sesizării, apărările și toate probele și documentele administrate, Comisia de disciplină a constatat că sesizarea este întemeiată şi că nici multiplele adrese și solicitări ale Instituției Prefectului de intrare în legalitate și nici angajamentul luat în fața comisiei de disciplină nu l-au determinat pe dl. Jurchescu să se achite de fapt de obligațiile legale ale funcției de secretar general al unității administrativ teritoriale, astfel cum sunt ele reglementate de lege în ceea ce privește comunicarea actelor administrative şi că, dimpotrivă, faptul că dl. Ion Jurchescu nici până la data redactării raportului Comisiei nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu procedând în mod continuu la încălcarea acestora, ignorând în mod vădit, de fiecare dată, atenționările atât scrise cât și verbale denotă reaua-credință a acestuia.

În urma acestei stări de fapt, Comisia a formulat în unanimitate de voturi propunerea sancționării dl. Ion Jurchescu, secretarul general al comunei Bozovici, cu destituirea din funcția publică prevăzută de art. 492, alin (3) lit. f) din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul Comisiei de disciplină a fost înaintat primarului comunei Bozovici, în  vederea aplicării sancţiunilor propuse.

„Prefectul  judeţului, Cristian  Gâfu, atenţionează pe această cale că Instituţia Prefectului Caraş-Severin va efectua în continuare controale la unităţile administrativ-teritoriale din  judeţul nostru  şi  că toleranţa este  zero faţă  de nerespectarea atribuţiilor de serviciu de către secretarii generali ai respectivelor UAT-uri” se precizează în comunicatul de presă al Instituției Prefectului transmis de purtătorul de cuvânt, Flavius Militaru.

Lasă un răspuns