Inspectoratul de Politie Judeţean Caraş-Severin te îndrumă către Academie!

Inspectoratul de Politie Judeţean Caraş-Severin te îndrumă către Academie!
Inspectoratul de Politie Judeţean Caraş-Severin, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea la Academia de Poliție „Al. I Cuza” București – sesiunea 2022. Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin recrutează candidaţi la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în raport de responsabilitățile stabilite și de oferta educaţională prevăzută în Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/12740 din 23.06.2021 pentru modificarea Dispoziției – cadru a directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17953/2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne și Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/12526 din 22.06.2022 privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2022 la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.
1. pentru Facultatea de Poliţie 

Pprogramul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă (doar pentru locurile aprobate I.G.P.R.) şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (doar agenţi de poliţie din cadrul M.A.I.);

2. pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Drept”, forma de învăţământ cu frecvenţă, indiferent de beneficiar (cu excepția locurilor alocate M.Ap.N).

Citește și: Inspectoratul de Politie Judeţean Caraş-Severin, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea la Academia de Poliție „Al. I Cuza” București
Candidaţii care optează pentru participarea la concursul de admitere trebuie:

a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere.

b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;

c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității/specializării/calificării pentru care optează, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate;

d) să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;

e) să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “Apt psihologic” de către specialiştii Centrului de Psihosociologie din cadrul M.A.I., conform prevederilor din actele normative şi dispoziţiile incidente în vigoare;

f) să prezinte adeverinţa medicală-tip eliberată de medicul de familie, completată la toate rubricile de specialitate, conform prevederilor din actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare, prevăzută în modelul anexat prezentului anunţ,

g) să constituie fişa medicală-tip de admitere/ încadrare în M.A.I. completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată conform prevederilor din actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

h) să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut în actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare.

Inspectoratul Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a poliţiştilor sunt următoarele:

    a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

    c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

    d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

    e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

    f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

    g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

    h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

    i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.

    j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

    k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Citește și: Continuă înscrierile la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”
   Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt următoarele:

    b) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (se realizează cu ocazia examinării medicale);

   c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

 d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

   Pentru admiterea în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii trebuie să îndeplinească, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

Inspectoratul

   Candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

    Agenţii de poliţie care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit locurilor aprobate pentru MAI şi repartizate unităţilor de poliţie beneficiare, trebuie să îndeplinească condiţiile legale de recrutare, precum şi următoarele criterii specifice de recrutare:

    a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de agent de poliţie;

    b) au obţinut calificativul de cel puţin „bine”, la ultima evaluare anuală;

  c) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

    Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la lit. c) şi d), înmatricularea nu se realizează.

            În situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat respectarea prevederilor art. 142 alin. (6)-(63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior: pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi „ADMIS” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada că au efectuat/efectuează plata contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă. Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2022 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.

Componența dosarulului de recrutare

 1. cererea-tip de înscriere, completată după modelul stabilit în Anexa nr. 1 la prezentul anunț;

2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, completată după modelul stabilit în Anexa nr. 2 la prezentul anunț;

3. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, completată la toate rubricile de specialitate prevăzute în modelul anexat prezentului anunţ, conform prevederilor legale în vigoare, Anexa nr. 3;

4. consimţământ privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, Anexa nr. 4;

5. C.V model Europass, completat după modelul stabilit în Anexa nr. 5 la prezentul anunţ;

6. copie a diplomei de bacalaureat și a foii matricole (candidații promoţiei 2022 care nu au intrat în posesia diplomei de bacalaureat vor depune o adeverință de la unitatea de învățământ, în original cu ștampila și semnătura reprezentantului unității, (adeverința conține notele obținute la probele de examen, media generală de la examenul de bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma).

7. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

8. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

9. autobiografia completată olograf conform îndrumarului din anexa nr. 6 şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul anunţ;

10. cazierul judiciar SAU consimţâmântul expres al candidatului pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de cătrte lucrătorii de resurse umane;

11. o fotografie color 9×12 cm și 3 fotografii color 3 x 4 cm;

12. un dosar plic.

  ATENȚIE !!!

La momentul depunerii dosarului, candidații vor avea asupra lor originalele copiilor documentelor solicitate (diplomă bacalaureat, foaie matricolă, act de identitate, etc), în vederea certificării conformității cu originalul de către lucrătorul cu sarcini de recrutare, conform O.U.G. nr. 41/2016.

Pot fi recrutaţi numai absolvenţi de liceu care au promovat examenul naţional de bacalaureat şi care prezintă la recrutare copie după diploma de bacalaureat, cu excepția candidaților promoţiei 2022 care depun adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat.

Condiții și cerințe suplimentare

– Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), au obligaţia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, următoarele acte:

  1. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în copie, care va fi certificată cu originalul (prezentat la depunerea dosarului) de către ofițerul de recrutare; în cazul în care se prezintă copie legalizată, aceasta se acceptă;
  2. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;
  3. foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

– Candidaţii etnici/ minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/ minoritatea respectivă şi depun în acest sens pentru dosarul de recrutare o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/ minoritară, constituită potrivit legii. Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezentul anunţ.

– Candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct absolvenţilor cu diplomă de bacalureat proveniţi din sistemul de protecţie socială declară pe propria răspundere provenienţa din sistemul de protecţie socială şi prezintă hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau după caz, a instanţei de judecată, privind stabilirea măsurii plasamentului în condiţiile Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia/ promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare– în original şi în copie, copia conformă cu originalul fiind depusă la dosarul de candidat. Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 13, care face parte integrantă din prezentul anunţ.

-Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidaţii declaraţi apt psihologicîn perioada 21 iulie – 27 iulie 2022 (data operaţiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, la secţiunea “Admitere”.

-Candidaţii scutiţi de la plata taxei de înscriere conform regulamentului de admitere depun documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere la dosarul de recrutare iar unitatea de recrutare transmite în format scanat la adresa admitere@academiadepolitie.ro documentele pentru fiecare candidat care solicită scutirea de la taxa de înscriere.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere în Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, pe locurile I.G.P.R., indiferent de beneficiar, se constituie în conformitate cu prevederile actelor normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., la care se adaugă următoarele documente:

  1. adeverinţa privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare (model prevăzut în Anexa 8 a prezentului anunț);
  2. Raportul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 9 la prezentul anunț pentru Personalul din structurile Poliției Române  și raportul al cărui  model este prevăzut în Anexa nr. 10  la prezentul anunț pentru personalul încadrat în structurile aparatului central şi subordonate M.A.I.
  3. Cererea de însriere al cărei  model este prevăzut în Anexa nr. 11  la prezentul anunț.

Pentru obținerea aprobărilor/documentelor menționate la lit. a) și lit. b), personalul din structurile centrale ale I.G.P.R, precum și personalul din B.C.C.O., S.C.C.O.P.M., B.O.S., U.T.A.I., Brigada Autostrăzi, Serviciul de Poliție ”Delta Dunării”, Serviciul Administrativ, Biroul Pază Instituţională şi Control Acces se adresează conducerii D.M.R.U. din cadrul I.G.P.R, depunând o cerere scrisă la secretariatul direcției până cel târziu la data de  20 iulie 2021.

Odată cu depunerea cererii scrise la secretariatul D.M.R.U, candidații prezintă și raportul prevăzut în Anexa 10 la prezenta dispoziție.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se efectuează până la data de 13 iulie 2022 de către specialişti din cadrul unității de recrutare/ Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite de scătre structurile cu atribuții de recrutare. Detaliile privind candidaţii programaţi la testare, data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare al acesteia precum şi rezultatele testării vor fi afişate pe site-ul: http://cs.politiaromana.ro, secţiunea Carieră – Admitere 2022.

            Candidaţii înscrişi au OBLIGAŢIA de a urmări site-ul mai sus-menţionat şi de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă cu privire la admitere.

            Susținerea probelor de admitere

          Înscrierea și probele de concurs se susțin de către candidații recrutați de I.P.J. Caraş-Severin care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (inclusiv declaraţi “apt”medical-iniţial şi “apt”psihologic) la sediul centrului zonal de selecţie – ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ “AVRAM IANCU”  din municipiul Oradea, Calea Aradului, nr. 2, judeţul Bihor.

Proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice se susține în perioada 22 august – 28 august 2022, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 30 august – 31 august 2022. Reapartizarea și planificarea candidaților pentru susținerea celor două probe se realizează de Academia de Poliție A. I. Cuza și sunt aduse la cunoștința candidațilorîn timp util prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliție, precum și al Centrului Zonal de Selecție – ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ “AVRAM IANCU”.

             În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de examinare a performanțelor fizice și echipamentul sportiv necesar.

              Rezultatele obținute de candidați se centralizează de Academia de Poliție A. I. Cuza și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor de admitere obținute. Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit on-line la adresa admitere@academiadepolitie.ro în perioada 01-02 septembrie 2022 și se soluționează la sediul Academiei de Poliție A. I. Cuza.

   Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/ 2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în perioada 06 – 29 septembrie 2022.

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” transmite unităţilor de recrutare candidaţii care urmează să susţină examinarea medicală, iar aceştia vor fi informaţi cu privire la continuarea procedurilor de selecţie şi prezentare la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul M.A.I. nr. 105/ 2020 precum şi a copiei adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” afişează, la finalul ficărei zile, situaţia candidaţilor care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scose la concursul de admitere.

          Încetarea activităţii de recrutare și selecţie

Activitățile de recrutare și selecție încetează şi pentru candidații aflați în următoarele situații:

a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;

c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare și selecție.

În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

          Afișarea rezultatelor finale

Sunt declaraţi “Admis” candidaţii care au fost declaraţi apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Rezultatele finale sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul Academiei de Poliție A. I. Cuza la data de 30 septembrie 2022.

    În situația în care sunt declarați ,,ADMIS”, candidații au obligația să depună la începerea anului universitar, diploma de bacalaureat în original, la sediul instituției de învățământ, în vederea înmatriculării. Neprezentarea, în teremenul stabilit, a diplomei de bacalaureat în original din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatricularea acestuia.

Candidații vor avea în vedere faptul că nu vor fi înmatriculaţi sau vor fi îndepărtaţi din instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi ,,ADMIS”, cei care, urmare verificărilor desfăşurate ulterior admiterii, se constată că au avut un comportament necorespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist.

Prezentarea de înscrisuri false atrage după sine eliminarea din concurs a candidatului respectiv şi se pedepseşte conform legii.

În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.

În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice, și echipamentul sportiv necesar.

Copiii aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare şi copiii personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ din cadrul M.A.I, în anul I de studii postliceale/studii universitare de licenţă, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat.

Prin copil aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, respectiv în întreţinerea personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, se înţelege, potrivit art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copilul minor, precum şi copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă depune la unitatea de recrutare o adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 140/2016  privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale  M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor generale şi a criteriilor specifice de admitere revine unităţii de recrutare, care transmite la D.G.M.R.U –M.A.I propunerea privind înmatricularea şi documentaţia care fundamentează aceasta, în copie.

Unităţile de recrutare, ca urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare, vor constitui dosarul de recrutare pentru candidaţii aflaţi în situaţia de la alin. (1) şi alin. (2) ale prezentului articol. Dosarul va fi transmis de către unitatea de recrutare instituţiei de învăţământ pentru care optează şi conţine:

a) documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecţia şi admiterea în instituţiile de învăţământ din cadrul M.A.I;

b) adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;

c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;

d) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat, în fotocopie;

e) certificatul de deces al poliţistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.

 Urmare analizei realizată la nivelul D.G.M.R.U –M.A.I asupra propunerii de înmatriculare, aceasta se prezintă spre aprobare ministrului afacerilor interne. Aprobarea solicitării se transmite Comisiei centrale de admitere pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I, sesiunea 2022, în vederea informării petentului, unităţii de recrutare şi instituţiei de învăţământ pentru care optează candidatul în sensul rezervării locului la admitere, în situaţia promovării etapelor de recrutare şi selecţie prevăzute la programul de studii pentru care optează.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ a M.A.I, conform reglementărilor legale în vigoare, constituirea dosarului de recrutare, examinarea medicală şi evaluarea psihologică a candidatului se realizează potrivit procedurilor de recrutare şi selecţie similar celorlalţi candidaţi. Dosarul de recrutare pentru candidaţii care au  fost declaraţi „APT” din punct de vedere medical şi psihologic este transmis de către unitatea de recrutare instituţiei de învăţământ pentru care optează.

Pentru a fi declaraţi „ADMIS” la instituţia de învăţământ/ programul de studii la care au solicitat înmatricularea, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie declaraţi „APT” la contravizita medicală;

b) să fie declaraţi „PROMOVAT” urmare verificării îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi a observării directe a existenţei unor semne particulare, piercing-uri sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

c) să promoveze proba de evaluare a aptitudinilor fizice.

 În situaţia în care cererea a fost aprobată de ministrul afacerilor interne după perioada planificată pentru susţinerea probelor de selecţie potrivit Graficului de admitere al instituţiei de învăţământ la care a optat, respectiv contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice, D.G.M.R.U –M.A.I informează solicitantul şi unitatea de recrutare cu privire la rezervarea locului în sesiunea următoare de admitere.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, telefon 0255/502112 și 0255/502288 şi pe site-ul cs.politiaromana.ro, secţiunea Carieră – Admitere 2022.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: